سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی شاهرخ نیا – دانشجوی سابق دکتری
علیرضا سپاسخواه – استاد بخش آبیاری دانشگاه شیراز

چکیده:

عوامل فیزیکی خاک در بررسی حرکت آب در خاک و مسائل مربوط به آبیاری و زهکشی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. یکی از مهمترین این عوامل هدایت هیدرولیکی اشباع خاک می باشد که برای تخمین آن در بالای سطح ایستابی از معادلات مختلف نفوذ می توان استفاده کرد. یکی از روشهای اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک روش تک حلقه می باشد. با استفاده از این روش از طریق اندازه گیری دبی آن نفوذ کرده به خاک در دو بار آبی متفاوت یا بیشتر، هدایت هیدرولیکی اشباع و بعضی از خصوصیات فیزیکی خاک نظیر جذب آب خاک ، نمای معادله هدایت هیدرولیکی غیر اشباع وپتانسیل جبهه نفوذ آب تخمین زده می شود. در این تحقیق خاک های منطقه باجگاه در استان فارس که مشتمل بر شش سری می باشد در سه تکرار مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج حاصله با نتایج بدست آمده از روشهای قطره چکان و استوانه دوگانه در بخش آبیاری دانشگاه شیراز مقایسه شد. نتایج نشان داد که از روش تک حلقه بعنوان یک روش ساده و نسبتا دقیق می توان برای تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک ها بهره جست.