سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن آقاشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست منابع آب
مهرداد نظریها – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
پونه سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست منابع آب
احسان بهزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست آلودگی هوا

چکیده:

پایش کیفیت منابع آب های سطحی از اهمیت زیادی برخوردار است کل جامدات محلول TDS و هدایت الکتریکی EC آب جز پایه ای ترین پارامترهای معرف کیفیت آب خصوصا در آبهای اشامیدنی می باشند ارتباط خطی این دو پارامتر سبب شده است که با اندازه گیری هدایت الکتریکی آب بتوان مقدار جامدات محلول را تعیین کرد دراین پژوهش با استفاده از اطلاعات کیفی ایستگاه های پایش کیفیت واقع بررودخانه های زاینده رود و کارون و با کمک رگرسیون خطی به تعیین رابطه این دو پارامتر و بررسی تغییرات آن به صورت سالیانه فصول تر و فصول خشک پرداخته ایم نتایج حاکی از آن است که دررودخانه زاینده رود ضریب رابطه EC – TDS برابر ۰٫۶۴۸و دررودخانه کارون برابر ۰٫۶۲۵ می باشد این ضریب در رودخانه زاینده رود بیشتر از رودخانه کارون می باشد دلیل آن آلودگی ناشی از فعالیت های صنعتی و وجود یونهای فعال در هوا و خاک حوزه و ورود پسابهای صنعتی به رودخانه زاینده رود است درحالیکه کاربری اراضی اطراف رودخانه کارون عمدتا کشاورزی بوده و درنتیجه مواد آلی درم قایسه با یونهای فعال سهم بیشتری در جامدات محلول این رودخانه دارند.