سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اکبر دادور – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی خجسته پور – استادیار گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوس
حسن صدرنیا – استادیار گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوس

چکیده:

تعیین خواص مختلف پرتقالهای تولیدی در کشور جهت استفاده در طراحی ماشینهای مختلف و بهبود خطوط فرآوری در راستای کاهش ضایعات و افزایش کیفیت ضروری است. در این تحقیق دو رقم پرتقال منطقه شمال کشور با نامهای تامپسون ناول و مورو پس از برداشت به آزمایشگاه منتقل شدند و یک سری آزمایش برای تعیین خواص فیزیکی آنها انجام شد. برای تعیین و مقایسه مشخصات فیزیکی هر دو رقم پرتقال شامل ابعاد، جرم ، حجم ، چگالی حقیقی ، قطر میانه هندسی و کرویت از طرح بلوک های کامل تصادفی با ۵۰ تکرار استفاده شد. میانگین مقادیر مشخص ههای فیزیکی پرتقالهای تامسون ناول و مورو به ترتیب برابر بود با : قطرaو۷۱/۶۳و۶۴/۸۴ میلیمتر قطرb و ۷۳/۸۵ و ۶۲/۰۴ میلی متر جرم ۱۹۴/۷۳ و ۱۲۷/۵۸ گرم حجم ۲۰۹/۴۵ و ۱۳۱/۰۸ سانتیمتر مکعب چگالی حقیقی ۰/۹۳ و۰/۹۸ گرم برسانتی مترمکعب قطر میانه هندسی ۷۳/۰۹ و ۶۲/۸۴ میلیمتر و کرویت ۹۸درصد و ۹۶/۷% بودند و دو رقم در تمام مشخصه های فیزیکی با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند.