سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بنت الهدی قاسمی باغبادرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشکده ک
عباس همت – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگ
علی حسین حبیبی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشکده ک

چکیده:

سیب یکی از مهترین محصولات باغبانی ایران محسوب می شود که پس از مرکبات مقام دوم را از نظر میزان تولید در سطح کشور دارد. آسیب مکانیکی در انواع میوه و سبزی در اثر تنش های تماسی تحت بارهای استاتیکی، شبه استاتیکی و ضربه ای ایجاد و موجب کاهش کیفیت محصول و ارزش اقتصادی آن می شود. تعیین خواص مخختلف سیب های تولیدی در کشور جهت استفاده در طراحی ماشین های مختلف و بهبود خطوط فراوری در راستای کاهش ضایعات و افزایش کیفیت ضروری است. در این تحقیق خواص مکانیکی سیب گلاب کهنز شامل ضریب الاستیسیته، تنش شکست، کرنش شکست، انرژی شکست چقرمگی، در سه تاریخ برداشت مرسوم در اصفهان، اندازه گیر و مقایسه گردید. تاثیر تاریخ برداشت بر میانگین ضریب الاستیسیته ، کرنش و انرژی شکست در سطح یک درصد معنی دار بود. سپس برای بررسی حساسیت به کوفتگی آنهاحجم کوفتگی سیب در سه تارخ برداشت، تحت بارهای متفاوت محاسبه شد و نمودار حجم کوفتگی بر حسب نیروی بیشینه، انرژی از دست رفته حین بارگذاری و بار برداری، تنش تماسی بیشینه هرتز و نسبت جابجایی بیشینه به شعاع انحنای نقطه بارگذاری- که آنرا به صورت معیاری از کرنش می توان در نظر گرفت- رشم شد و منحنی هایی بر آنها برازش شد که ضریب همبستگی بالای آنهانشان دهنده ی رفتار مشابه سیب در سه تاریخ برداشت بود. مقدار حجم کوفتگی در تاریخ برداشت اول و دوم تفاوت چندانی نداشت ول رد تاریخ برداشت سوم مقدار آن بیشتر بود که بیانگر افزایش حجم کوفتگی با کاهش الاستیسیته است.