سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرج اله ترنیان – دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی کرج
حسین ارزانی – دانشگاه تهران دانشکده منابع طبیعی کرج
مصطفی سعیدفر – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات اصفهان
جهانبخش پای رنج – -فارغ التحصیل دانشگاه شهرکرد

چکیده:

کیفیت علوفه یکی از مهترین فاکتور های تاثیر گذار بر روی عملکرد دام ها است که خود تحت تاثیر عوامل مختلفی می باشد. در این پژوهش، از ۴ گونه مرتعی (شامل گونه های؛ Asteragalus macruorus ، Bromus tomentellus ، Ferula ovina و (Prangos ulopteraدر منطقه گوراب فریدونشهر که از گونه های مهم و خوشخوراک مراتع منطقه می باشند، در سه مرحله فنولوژیکی (رشد رویشی، گلدهی وبذردهی) در دو سال متوالی ۱۳۸۶ و ۸۷ نمونه برداری صورت گرفت. سپس تجزیه شیمیایی برای اندازه گیری درصد نیتروژن ( Nitrogen ) و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی ( Acid detergent fiber ) به منظور تعیین درصد پروتئین خام ( Crude protein ) ، هضم پذیری مادهخشک ( Dry matter digestible ) و مقدار انرژی متابولیسمی ( Metabolizable energy )، انجام گردید. به منظور تجزیه و تحلیل آماریداده ها از طرح کرت های خرد شده در زمان در قالب طرح پایه کاملا تصادفی نامتعادل استفاده شد. بطور کلی مقادیر میانگین شاخص هایپروتئین خام، هضم پذیری ماده خشک و انرژی متابولیسمی در سال ۸۶ (سال پرباران با ۱/ ۷۲۵ میلیمتر بارندگی سالیانه) و ۸۷ ( سال کم باران با۲۸۴/۱ میلیمتر بارندگی سالیانه) تفاوت معنی داری نشان داد به نحوی که مقدار این شاخص ها در سال ۸۶ در دو مرحله رویشی و گلدهی بیشتر ازسال ۸۷ بود