سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بی بی معصومه معمارمشرفی – استادیار سابق دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید و دا

چکیده:

آب مصرفی و ضریب گیاهی ۵ درختچه زینتی خاس و آبلیا و بودله یا و شمشاد و خرزهره در دو سیستم کاشت گلدانی و کاشت در لایسیمتر تعیین گردید. آب مصرفی در هر گیاه و ضریب گیاهی در سیستم های مختلف کاشت در گیاهان مختلف متفاوت بود. از ۵ گونه مورد آزمایش بودله یا و خرزهره آب مصرفی زیادتر در روش لایسیمتر نسبت به روش گلدانی داشتند.آب مصرفی آبلیا و شمشاد و خاس در دو سیستم کاشت مشابه بود.شاخص رشد بودله یا و خرزهره در لایسیمتر بیشتر از کاشت در گلدان بود.آبلیا و شمشاد رشد بیشتری در کاشت گلدانی نسبت به کاشت در لایسیمتر داشتند در حالیکه خاس دارای سطح برگ بیشتری در کاشت در لایسیمتر نسبت به کاشت در گلدان داشت. سیستم کاشت اثری در آب مصرفی هر واحد سطح برگ در تمام گونه ها نداشت. نتایج نشان می دهد که کمیت سطح برگ و آب مصرفی در دو سیستم کاشت قابل تغییر است. نتایج آماری با استفاده از طرح کاملا تصادفی با نرم افزار sas اآنالیز گردید و در صورت معنی داربودن تفا وتها مقایسه میانگین در سطح ۵ در صد انجام گردید.