سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عیسی حزباوی – دانشجوی دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
شهلا کاظمی – دانشآموخته کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

از نیازهای اولیه در طراحی ماشین های مربوطه داشتن اطلاعاتی د رمورد ویژگیهای فیزیکی می باشد این تحقیق برای تعیین خواص فیزیکی بذر خربزه در رطوبت اولیه ۴/۷۲% برپایه تر اجرا گردیده است طول، عرض، ارتفاع ، قطر میانگین هندسی، قطر میانگین حسابی، جرم ، وزن هزاردانه حجم و مساحت سطح مساحت تصویر و ضریب کرویت بذر خربزه بترتیب ۱۳/۸۵mm و ۵/۳۵mm و ۲/۰۱mm و ۵/۲۸mm و ۷/۰۷mm و ۰/۰۵g و ۴۳/۰۱g و ۰/۰۶cm3 و ۸۸/۱۸mm2 و ۴۲/۳۹mm2 و ۰/۳۸ بدست آمد. چگالی جامد و چگالی توده و همچنین درصد تخلخل به ترتیب kg/m3 835/98 و ۳۶۷/۶۹kg/m3 و ۵۶% محاسبه شد. ضریب اصطکاک ایستایی بذر خربزه در رطوبت اولیه برروی سطوح مختلفی مانند آهن گالوانیزه فولاد، آلومینیوم چوب چند لایه و لاستیک تعیین شد که بیشترین مقدار ضریب اصطکاک ایستایی برروی سطح لاستیک و برابر با ۰/۵۶ و کمترین مقدار آن برابر با ۰/۲۷ برروی سطح آلومینیوم بدست آمد.