سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شرمین کریمی – کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
نصرت الله خادم الحسینی – استادیار گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه رامین اهواز
ترحم مصری گندشمین – استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

از عوامل مهم در مدیریت ماشینها، تخمین عمر مفید ماشین است. تصمیم به جایگزینی یک ماشین کشاورزی ، علاوه بر امر مدیریتی یک تصمیم اقتصادی در سیستمهای مکانیزه کشاورزی میباشد. هزینه های تعمیر و نگهداریدر تعیین عمر بهینه اقتصادی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که متأثر از عمر تراکتور، ساعات کارکرد و نحوه استفاده از آن میباشد. در کشورهای صنعتی، برای جلوگیری از هدررفت سرمایه، عمر مفید ماشین های کشاورزیتعیین و به صورت جداولی ارائه میگردد. در راستای بهینهسازی استفاده از سرمایه و ماشین و به منظور برآورد عمر مفید تراکتورهای کشاورزی، با لحاظ نمودن هزینه های تعمیر و نگهداری تجمعی و مدل های هزینه ای مناسب،مطالعهای روی تراکتورهای متداول در استان آذربایجان غربی، شامل تراکتورهای مسی فرگوسن ۲۸۵ ، مسی فرگوسن ۳۹۹ و یونیورسال ( ۶۵۰U انجام پذیرفت. اطلاعات جمعآوری شده شامل هزینههای تعمیر و نگهداری ، ساعات کارکرد سالانه و همچنین قیمت اولیه تراکتورها می باشد. میزان سودسرمایه و استهلاک انباشته و در نتیجه هزینههای سرمایهای و تعمیر و نگهداری انباشته برای هر مدل تراکتور محاسبه شد و عمر اقتصادی تراکتورها تعیین گردید . در نهایت منحنی های هزینه سرمایه ای در مقابل سن کارکرد تراکتورها به سال، رسم شد. از آنجایی که از نظر اقتصادی، سال دارای حداقل مقدار هزینه کل تجمعی بهترین زمان جهت جایگزینی ماشین محسوب می شود، پایان سال نهم دهم و سیزدهم به ترتیب برای تراکتورهای یونیورسال ( ۶۵۰U مسی فرگوسن ۳۹۹ و مسی فرگوسن ۲۸۵ به عنوان زمان بهینه برای جایگزینی این مدل تراکتورها، پیشنهاد گردید