سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرام نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت دانشگاه عل
جواد ملکوتی –
سودابه علیزاده متبوع –
شهرام ارسنگ جنگ –

چکیده:

استرس حرارتی امروزه یکی از فراگیرترین عوامل زیان آور فیزیکی در محیط های کار به شمار می رود. با توجه به عوارض شناخته شده استرس گرمایی و عدم اطلاع از وضعیت استرس گرمایی در نانوایان اردبیل این تحقیق در سال ۱۳۸۹ و در نانوایی های منطقه ی دو شهر اردبیل انجام گرفت.پژوهش حاضر بروش توصیفی تحلیلی مقطعی برروی ۴۰ کارگر در ۲۰ واحد نانوایی از انواع پخت متداول در شهر اردبیل صورت پذیرفت. از ۱۰۱ نانوایی منطقه دو شهر اردبیل ۲۰ واحد بروش نمونه برداری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب گردید. ۲۰ واحد منتخب شامل ۷ نانوایی بربری پزی، ۸ نانوایی لواش پزی،۳ نانوایی سنگگ پزی و ۲ نانوایی خاصه پزی بودند. جهت تعیین استرس گرمایی از شاخصWBGT و از دستگاه WBGT meter ساخت شرکت Casella استفاده گردید. میزان استرس گرمایی با توجه به نوع پخت و ایستگاه کار کارگران در نانوایی ها مورد بررسی و آنالیز آماری قرار گرفت. میانگین شاخص WBGT کل، در دو محل پای کوره و پای خمیرگیر در نانوایی ها نشان داد که این شاخص بترتیب در نانوایی های بربری سنتی، لواش و سنگگ بیشتر از نانوایی های خاصه پزی می باشد. نانوایی های خاصه پزی به نسبت سایر واحدها، دارای کمترین استرس حرارتی می باشند. این مطالعه نشان داد که ۵/۷۷درصد از کارگران مستقر در پای کوره و پای خمیرگیر دارای استرس گرمایی می باشند. با توجه به بررسی صورت گرفته می توان نتیجه گرفت که WBGT داخل کارگاهی در نانوایی خاصه پزی با کمترین مقدار استرس گرمایی می تواند به عنوا ن مناسبترین و بربری سنتی بعنوان نامناسب ترین محل معرفی گردد. می توان بیان نمود که اصلاح روش ها و تکنولوژی پخت نان می تواند کمک قابل توجهی در کاهش میزان استرس گرمایی در بین کارگران واحدهای صنفی بنماید.