سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهرام قمری – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه ایلام
محمد اسکندری – دانشجوی کارشناس ارشد رشته مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه ایلام
عادل براتی – دانشجوی کارشناس ارشد رشته مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه ایلام
مصطفی طالقانی – دانشجوی کارشناس ارشد رشته مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه ایلام

چکیده:

ارتعاشات مکانیکی وارد بر راننده یکی از مهمترین مسائل در هنگام کار با ادوات کشاورزی محسوب می شود. بطوریکه افزایش ارتعاشات می تواند باعث تهدید سلامتی و کاهش میزان راندمان کاری راننده شود. هف از این تحقیق بدست آوردن مدل ارتعاشی نقاط مختلف تراکتور مسی فرگوسن مدل ۳۹۹ است. میزان rms شتاب (ریشه میانگین مربعات) ارتعاشات تراکتور در وضعیت ایستگاهی در دورهای ۷۵۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ دور بر دقیق بر روی سطح آسفالت در چهار قسمت موتور، گیربکس، صندلی راننده و محور تواندهی تراکتور اندازه گیری شد. بیشترین میزان rms شتاب ارتعاش در دورهای مورد آزمایش مربوط به موتور به ترتیب به میزان ۹۰/۴۸ و ۶۹/۵۶ و ۴۱/۷۱ متر بر مجذور ثانیه و کمترین میزان rms شتاب ارتعاش مربوط به محور تواندهی تراکتور به ترتیب به میزان ۱/۹۷ و ۲/۷۵ و ۳/۷۱ متر بر مجذور ثانیه بدست آمد. در نهایت مدل پیش بینی میزان rms شتاب ارتعاش در نقاط مختلف تراکتور محاسبه گردید و برای موتور مدل خطی ۱۶۴/۶۰-x و ۰/۰۹۸-=y با ۰/۹۹=R2 ، برای گیربکس مدل خطی y= 10/05-0/026x با ۰/۹۹=R2 برای صندلی راننده مدل خطی y=0/003x+2/98 با ۰/۸۸=R2 و برای محور تواندهی تراکتور مدل خطی y=0/005x-2/93 با ۰/۹۷=R2 بدست آمد.