سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نریمان شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدرضا ایمانپور – استادیار گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

در بهار و تابستان سال ۱۳۸۶ تعداد ۳۳ قطعه ماهی سفید ماده با میانگین طول و وزن بترتیب ۱/۲ ±۴۹/۶۲ سانتی متر و ۲۲۹±۹۷۷ گرم صید شده در تالاب گمیشان از نظر روابط بین ترکیبات متابولیتی مایع سلومیک (تخمدانی) شامل کلسترول، پروتئین کل و گلوکز و PH مورد بررسی قرار گرفتند و مقدار پارامترهای ذکر شده در آنها تعیین گردید. غلظت گلوکز بیشتر از کلسترول و کلسترول بیشتر از پروتئین کل بود. با افزایش میزان پروتئین کل، غلظت کلسترول P<0/01 و همچنینpH مایع سلومیکP<0/05 بطور معنی داری بترتیب افزایش و کاهش یافت. همچنین با افزایش کلسترول مایع سلومیک pH مایع سلومیک P<0/01 بطور معنی داری کاهش یافت. با توجه به اثرpH مایع سلومیک روی تحرک اسپرم، نتایج این تحقیق می تواند در مدیریت تولید مثل و افزایش کارایی لقاح در این گونه با ارزش مورد استفاده قرار گیرد. همینطور از نتایج این تحقیق میتوان بعنوان الگویی برای تولید جیره غذایی لاروها، مدیریت تولید مثل و افزایش کارایی لقاح در این گونه با ارزش بهره برد