سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی آشتیانی عراقی – دانشجویکارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
مرتضی صادقی – استاد یارگروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس همت – استاد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور تعیین خواص بنیادین مکانیکی شلتوک دو رقم رایج برنج اصفهان به نامهای سرخه و سازندگی در سه سطح رطوبتی ۱۲، ۱۴و ۱۶% برپایه تر آزمونهای فشاری و خمش سه نقطه ای انجام گرفت برخی خواص از قبیل نقه تسلیم بیولوژیکی بیشینه نیرو و انرژی شکست انرژی ویژه شکست بیشینه تنش خمشی، چقرمگی و ضریب الاستیسیته ظاهری تحت آزمونهای فشاری و خمشی تعیین شدند براساس تجزیه آماری نتایج ازمون فشاری و استخراج خواص مقاومتی دانه برنج از منحنی نیرو تغییر شکل مشخص گردیدکه نوع رقم اثر معنی داری برنقطه تسلیم و ضریب الاستیسیته ظاهری نیروی شکست انرژی شکست و چقرمگی درسطح ۱% داشت نتایج تجزیه آماری مربوط به اثر عوامل آزمایشی شامل رقم و رطوبت برخواص مکانیکی استخراج شده از ازمون خمشی حاکی از معنی دار بودن اثر رقم بربیشینه نیروی شکست، تنش خمشی انرژی شکست و انرژی ویژه شکست در سطح ۱% بود اثر رقم برضریب الاستیسیته ظاهری معنی دار نشد اثر سطوح رطوبتی در هر دو آزمون برهیچیک از خواص مکانیکی معنی دار نشد دراین تحقیق همچنین شاخص کیفی عملکرد برنج سالم HRY برای تیمارهای موجود تعیین شد که اثر رقم و رطوبت برای این شاخص معنی دار بدست آمد.