سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی بایگان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
حمید توکلی پور –
مهدی زینلی مقدم –

چکیده:

در این تحقیق به منظور آشنایی بیشتر با ویژگی های فیزیکی محصولی سنتی تحت عنوان آچارکه در استان سیستان و بلوچستان و در شهرستان زابل تولید می شود، خواص هندسی آن از جمله قطر بزرگ، قطر متوسط، قطر کوچک، قطر میانگین هندسی، قطر میانگین حسابی، حجم نمونه، ضریب کرویت، میزان انحنا، مساحت سطح و برخی خواص ثقلی مانند چگالی جامد، چگالی توده و تخلخل مورد بررسی قرار گرفته است . بیشترین مقدار قطر بزرگ،قطر متوسط و قطر کوچک به ترتیب برابر ۵۸/۰۵و۲۹/۱و۲۹میلی متر بودند و هم چنین کمترین مقدار آنها به ترتیب برابر با ۴۹/۳ و۱۷/۳۵و۱۷/۲۲۵ میلی متر بودضریب کرویت با استفاده از روش محسنین ۵۶درصدو میزان انحنا ۲۶/۸۹ میلی متر و مساحت سطح برابر با ۲۷/۹۲۱۹ متر مربع تخمین زده شدند چگالی جامد نمونه مورد بررسی ۷۶۰کیلوگرم برمترمکعب و چگالی توده آن ۴۷۵/۸کیلوگرم برمترمکعب بدست آمد و درصد تخلخل آچار نیز ۳۷/۲۹درصد تعیین شد.