سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنوش باردل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
محمدعلی وحدت زاد – استادیار دانشگاه یزد
محمد صالح اولیاء – دانشیار دانشگاه یزد

چکیده:

عوامل متعددی درخلق ارزش برای مشتری دخالتدارند ولی ازیک طرف این معیارها درصنایع و شرکت های مختلف متفاوت بوده و ازطرف دیگر برخی ازآنها اهمیت بیشتری دارند بنابراین نیاز است که شرکت ها این معیارها را شناسایی و اولویت بندی نمایند تا فعالیت های سازمان درراستای بهبود معیارهای اولویت دار سازماندگی گردد این تقحیق بصورت مطالعه موردی دریک شرکت داروسازی انجام شدها ست معیارهای خلق ارزش با مرور تحقیقات پیشین مصاحبه با خبرگان و بررسی سوابق شرکت تعیین شده است براساس معیارهای تایید شده توسط خبرگان پرسشنامه ای تهیه و پس ازاطمینان ازروایی و پایایی بین خبرگان شرکت و نمایندگان علمی فعال درسطح کشور توزیع شدها ست پاسخگویان اهمیت هریک ازمعیارهای خلق ارزش و عملکرد شرکت دراین معیارها را درطیف لیکرت مشخص نموده اند سپس داده هادرنرم افزار sPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.