سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد شاهمیرزایی جشوقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشکده ک
سلمان خاکسارحقانی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشکده ک
عباسعلی تیموری عسگرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشکده ک

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر بار عمودی روی تایر و سرعت پیشروی روی خاک مورد ارزیابی است. با افزایش بار عمودی روی تایر جرم مخصوص ظاهری خاک و در نتیجه فشردگی خاک افزایش می یابد. جرم مخصوص ظاهری خاک پس از اعمال بار عمودی روی خاک توسط تایر افزایش خیلی زیادی نسبت به حالت قبل از فشردهشدن خاک دارد و افزایش جرم مخصوص ظاهری پس از اعمال بارهای عمودی ۱۰۵۰ و۱۲۰۰kg نسبت به اعمال بارهای عمودی ٩٠٠kg افزایش چندانی ندارد. با افزایش سرعت پیشروی، جرم مخصوص ظاهری خاک کاهش مییابد. نتایج نشان میدهند که تغییر سرعت روی تغییرات جرم مخصوص ظاهری خاک اثر معناداری در سطح ۰٫۰۵ % میگذارد. با توجه به نتایج آزمایش ها، با کاهش بار عمودی روی تایر و افزایش سرعت پیش روی ادوات، کمترین فشردگی در خاک ایجاد میشود