سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعادت صادقی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
سیدعباس رافت – اعضاء هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
جلیل شجاع غیاث –
سعید ازادی اسکویی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز

چکیده:

آزمایشی به منظور تعیین خصوصیات شیردهی، در بز های رائینی (۲۰ راس) انجام گرفت. بزها از هفته ی اول شیردهی و به مدت دو ماه با استفاده از دستگاه شیردوشی بزی گوسفندی دوشیده شدند و هر دو هفته یک بار رکورد گیری شیر صورت می گرفت. میانگین تولید شیر در مدت این دو ماه ۷۵۵٫۸ گرم بود. پیک تولید شیر در هفته ی پنجم مشاهده شد و میانگین تولید شیر در پیک تولید ۸۲۲ گرم در روز بود. میانگین±انحراف معیار تولید شیر برای دوقلوزاها و تک قلوزاها به ترتیب، ۲۶±۸۵۲ و۲۲±۷۱۶ گرم و تفاوت معنی داری(p<0.05) وجود داشت. میانگین±انحراف معیار بزهای راحت دوشش نسبت به سخت دوشش ها به ترتیب ۲۶±۸۲۳ و ۲۲±۷۴۴ گرم بود و تفاوت معنی داری (p<0.05) وجود داشت. میانگین±انحراف معیار تولید شیر برای بزهای زایش اول، دوم و دوم به بالا به ترتیب ۲۷±۷۰۰، ۳۳±۸۱۰ و ۲۸±۸۴۱ بود که تفاوت معنی داری(p<0.05) بزهای زایش اول و دوم و همچنین بین بزهای زایش اول و دوم به بالا وجود داشت. مدت زمان دوشش در این نژاد ۹۰٫۲۵ ثانیه بود که میزان تولید شیر و تعداد زایش و تعداد بزغاله در هر زایش اثر معنی داری روی زمان دوشش داشتند(p<0.05). میانگین مقدار شیر دوشیده شده توسط دستگاه شیردوشی در واحد زمان(ثانیه) در این نژاد در پیک تولید و کل دوره ی دو ماهه به ترتیب ۱۰٫۰۱ و۹٫۱۴ گرم در ثانیه بوده است