سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین طاهری گراوند – دانشگاه تهران
فرهاد گراوند – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

دراین تحقیق ویژگیهای فیزیکی سه رقم افتابگردان هایسون ۳۳ ایروفلور و رقم روسی R121 کشت شده درایران تعیین شد شاخصهای فیزیکی ازقبیل ابعاد محوری قطرمتوسط هندسی و حسابی کرویت مساحت رویه دانسیته توده دانسیته حقیقی تخلخل سرعت حد و ضرایب اصطکاک ایستایی برسطوح مختلف گالوانیزه استیل آلومینیوم و سیمان دررطوبت اولیه برپایه محتوای رطوبتی تر برای هرسه رقم محاسبه شد مطالعه حاضر نشان میدهد که سه رقم مورد بررسی دربسیاری ازشاخصهای اندازه گیری شده تفاوت معنی داری دارند این اختلاف را میتوان به تفاوت درنوع رقم شرایط محیطی و رشد نسبت داد روغن دانه آفتابگردان دارای کیفیت بسیارعالی برای نیازهای تغذیه ای می باشد بطوریکه درسالهای اخیر ارقام زراعی با درصد روغن بالا و خصوصا دارای اسید اولئیک بالا نقش مهمی درزراعت این محصول داشته است از این رو تعیین ویژگیهای فیزیکی افتابگردان درطراحی بسیاری از ماشین ها و دستگاه های فراوری وروغن کشی آن ضرورت دارد.