سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهاره خدیوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ ، تهران، ایران
مونا رئیس پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ ، تهران، ایران
حسین پارسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ ، تهران، ایران
رضا شجیع – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، البرز، ایران

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش توصیفی تعیین وضعیت گرایش و سطح مهارت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به فناوری اطلاعات و وب بود. به همین منظور تعداد ۳۷۱ دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد (۲۹۶ نفر۹ و دکتری (۷۵ نفر) دانشگاه فردوسی به طور تصادفی با تخصیص متناسب در هر طبقه انتخاب و به پرسشنامه تجدید نظر شده سنجش گرایش و مهارت فناوری اطلاعات و وب دانشجویان تحصیلات تکمیلی، ساخته شده توسط مرکز آموزشی مطالعات کاربردی (۲۰۰۴) پاسخ دادند. روایی پرسشنامه توسط متخصصین و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی ۰/۷۹ تعیین گردید. داده های بدست آمده در این تحقیق در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی (ازمون یومن ویتنی، کروسکال والیس و همبستگی اسپیرمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین گرایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی به تفکیک جنسیت و رشته تحصیلی تفاوت معنی داری وجود ندارد (P>0/05). همچنین بین مهارت دانشجویان در استفاده از فناوری اطلاعات و وب به تفکیک رشته تحصیلی تفاوت معنی داری وجود داشته (P<0/01) و سطح مهارت دانشجویان رشته های علوم تربیتی، مهندسی، علوم پایه و کشاورزی در وضعیت بهتری قرار دارد. بر پایه یافته اهی پژوهش، جالش اساسی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، نداشتن مهارت های لازم برای استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و وب است که لزوم برگزاری کارگاه ها و دوره های تخصصی را برای آنان یادآور می شود.