سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید فداکار – دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
علیرضا عبدپور – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
مرتضی سالارپور –
حسن نورمحمدی –

چکیده:

یکی از مهم ترین و حیاتی ترین مسایلی که در قرون اخیر در بخش کشاورزی مورد تاکید و مرکز مباحث کارشناسان و صاحب نظران این بخش قرار گرفته است مساله توسعه پایدار است. علم جایگزینی را برای وابستگی نوع بشر به مصرف محصولات کشاورزی پیدا نکرده است ولی همزمان با آن ما شاهد اثرات محیطی زیان بار کشاورزی فشرده بصورتی گسترده در سراسر جهان هستیم. در این راستا اجرای روش های مدیریتی موثر برای کاهش نابودی محیط زیست مورد توجه برخی از کشور ها قرار گرفته است. استان یزد سومین تولید کننده خیار گلخانه ای در کشور بوده و روز بهروز بر تعداد تولید کنندگان خیار گلخانه ای در این استان افزوده می شود. با توجه به اقلیم خشک و مشکل کمبود آب در این استان تولیدخیارگلخانهای منبعی مهم، برای ایجاد اشتغال و درآمد تولید کنندگان آن به شمار می رود، افزون بر ایجاد اشتغال و درآمدزایی، می توان از این محصول به عنوان یک محصول صادراتی و منبع تأمین ارز نیز بهره برد. در این پژوهش به شناسایی و بررسی واحد های تولید کننده خیار گلخانه ای در استان یزد از لحاظ رعایت مولفه های مدیریت تلفیقی آفات و مدیریت خاک و کود پرداخته می شود. جامعه تحقیق این بررسی را واحدهای تولید کننده خیار گلخانهای موجود در استان یزد تشکیل می دهند. در تشکیل جامعه تحقیق بررسی های اولیه در مناطق صورت گرفته و از اطلاعات ۸۹ می باشند و بوسیله ۹- مراجع ذیربط نیز بصورت گسترده استفاده به عمل آمد. داده ها و اطلاعات مربوط به این تحقیق مربوط به سال زراعی ۰ پرسشنامه های اختصاصی از واحدهای کشاورزی تولید کننده خیار گلخانه ای تهیه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهند که اکثر تولید کنندگان خیار گلخانه ای، واحد های بزرگ را الگوی خود قرار داده و از آن ها تبعیت می کنند و امنیت شغلی و در آمدی را مقدم بر مولفه های فوق قرار می دهند و تنها در صورتی حاضر به رعایت این موارد هستند که واحد های بزرگ تولید کننده خیار گلخانه ای در انجام این کار پیش قدم شوند.