سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیداحمد میره ای – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدسعید محتسبی –
مرتضی صادقی –
شاهین رفیعی –

چکیده:

دراین تحقیق توانایی سه وضعیت مختلف اندازه گیری طیف NIR بازتابشی عبوری و تقابلی درتخمین مقدار رطوبت خرماهای مضافتی مورد بررسی قرارگرفت ابتدا طیف NIR خرماها با استفاده از یک اسپکترومتر پرتابل در محدوده ۹۰۰-۱۷۰۰ نانومتر و درسه وضعیت بازتابشی عبوری و تقابلی جمع آوری گردید سپس از روشهای ساویتسکی گولای و تصحیح پراکنش افزاینده برای به ترتیب یکنواخت کردن و حذف اطلاعات اضافی از طیف ها استفاده شد پس از پیش پردازش طیف ها از روش حداقل مربعات نسبی PLS برای مدلسازی مقدار رطوبت از روی داده های NIR استفاده گردید نتایج بدست آمده از هر سه وضعیت نشان دادکه وضعیت تقابلی بهترین حالت برای اندازه گیری طیف NIR خرمای مضافتی می باشد به نحوی که مدل تخمین رطوبت بدست آمده دراین وضعیت توانست با یک ضریب تبیین ۰/۹۲۲ ریشه میانگین مربعات خطای برابر ۱/۵۷% و انحراف پیشگوی باقیمانده برابر ۳/۶۰ مقدار رطوبت خرماهای مضافتی را پیش بینی کند.