سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی بایگان – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار،
مهناز ژیانی اصغرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار،
حمید توکلی پور – عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوا

چکیده:

در این تحقیق به منظور آشنایی بیشتر با ویژگی های فیزیکی محصولی سنتی تحت عنوان آچارکه در استان سیستان و بلوچستان و در شهرستان زابل تولید می شود، خواص هندسی آن از جمله قطر بزرگ، قطر متوسط، قطر کوچک، قطر میانگین هندسی، قطر میانگین حسابی، حجم نمونه، ضریب کرویت، میزان انحنا، مساحت سطح و برخی خواص ثقلی مانند چگالی جامد، چگالی توده و تخلخل مورد بررسی قرار گرفته است. بیشترین مقدار قطر بزرگ،قطر متوسط و قطر کوچک به ترتیب برابر و ۲۹ /۱ ۵۸/۰۵ میلی متر بودند و هم چنین کمترین مقدار آنها به ترتیب برابر با ۴۹/۳ و ۱۷/۳۵ و ۱۷/۲۲۵ میلی متر بود. ضریب کرویت با استفاده از روش محسنین ۵۶ % و میزان انحنا۲۶/۸۹میلی متر و مساحت سطح برابر با ۲۷/۹۲۱۹ متر مربع تخمین زده شدند. چگالی جامد نمونه مورد بررسی ۷۶۰ کیلوگرم بر متر مکعب و چگالی توده آن۴۷۵/۸ کیلوگرم بر متر مکعب به دست آمد و درصد تخلخل آچار نیز۳۷/۳۹%تعیین شد.