سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد آغاجریان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت
محمدرضا کمالی – دکتری زمین شناسی نفت
علی کدخدایی – دکتری زمین شناسی نفت
بهاره الهی – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت

چکیده:

رابطه تخلخل و تراوایی درقالب واحدهای جریان هیدرولیکی درتوصیف سنگهای مخازن ناهمگن استفاده میشود شناسایی واحدهای جریان هیدرولیکی می تواند برای ارزیابی کیفیت مخزن براساس رابطه تخلخل تراوایی مورد استفاده قرارگیرد دراین مطالعه که برروی سازند آسماری میدان نفتی مارون برروی سه چاه ۲۸۱و۲۹۲و۲۹۶ انجام شده است پس از دسته بندی شاخص منطقه ای جریان FZI با روش آنالیز خوشه ای K-means با استفاده از روش مجموع مربعات خطا تعدادواحدهای جریان هیدرولیکی مخزن را تعیین نموده و با قرار دادن داده های تخلخل تراوایی درمقابل هم صحت تقسیم بندی انجام شده مورد بررسی قرارگرفته است نتایج نشان میدهد که تقسیم بندی مخزن برمبنای واحدهای جریان موجب بهبود رابطه تخلخل تراوایی شده است.