سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا جهانبخش – کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
حیدرعلی کشکولی – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سعید شعبانلو –

چکیده:

دراین پژوهش هدف تعیین هیدروگراف لحظه ای خروجی سیلاب براساس مدل هیدرولوژیکی کلارک با بکارگیری ازسامانه ی اطلاعات جغرافیایی GIS درحوضه آبریز تمر است درهمین راستا با استفاده ازنقشه های توپوگرافی DEM حوضه درمحیط نرم افزار GIS تهیه گردید و با استفاده از DEM ایجاد شده درنقشه آبراهه ها و زیرحوضه ها استخراج گردید و با استفاده ازخاصیت برنامه نویسی درسامانه اطلاعات جغرافیایی نقشه زمان – مساحت و نقشه میزان مشارکت نقاط مختلف درتولید رواناب برای هر۷زیرحوضه تمر تهیه گردید سپس با داده های بارندگی و رواناب مشاهده ای ثبات حوضه و نیز نتایج خرووجی سیلاب درمدل کلارک و واسنجی و درانتها مقایسه گردید که مقایسه ضریب رواناب در۲دوره بازگشت ۵۰و۱۰۰ ساله به ترتیب برابر ۰/۶و۰/۶۶ بدست آمد که باتوجه به نوع کاربری اراضی منطقه تمر دراستان گلستان نتایج مورد قبول می باشد.