سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر حسین حاج احمدی – کارشناس ارشد کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپ
محمد مهدی همایون پور – ، عضو هیات علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر و ف
غلامرضا فراهانی – دکترای مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق
سید محمد احدی – عضو هیات علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق

چکیده:

مقاوم سازی سیستم های بازشناسی گوینده در مقابل نویزهای محیطی یکی از موضوعات مورد توجه در حال حاضر اس ت . در این مقاله یک روش مقاو م سازی در مقابل نوی ز های محیطی برای سیست م های تعیین هویت گوینده با استفاده از یک مجموعه ویژگی استخراج شده در حوزه خودهمبستگی پیشنهاد شده اس ت . این ویژگی های با استفاده از فیلترکردن و استخراج پی ک های طیف
سیگنال در حوزه خود همبستگی بدست م ی آیند و در بازشناسی گفتار از مقاومت بالایی در مقابل نویزها برخوردار هستن د . در این مقاله با آزمایش هایی نشان داده شده است که این ویژگ ی ها در تعیین هویت گوینده نیز از مقاومت بالایی برخوردار هستند, بگونه ای که در سیگنال گفتار آ غ شته به نویز همهمه با نسبت سیگنال به نویز ۱۰ دسی بل دقت تعیین هویت گوینده به میزان ۲۲ % نسبت به ویژگی هایMFCC بهبود یافته است.