سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منا هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام دانشگاه زنجان
سیروس امیری نیا – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
محمدطاهر هرکی نژاد – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه زنجان
محمدحسین بنابازی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

به منظور تعیین هویت و برقراری روابط خویشاوندی، ۸ نمونه نامشخص از جمعیت گاو هلشتاین ایران با استفاده از ۱۲ جایگاه ریزماهواره ای توصیه شده انجمن بین المللی ژنتیک (ISAG) توسط ۱۲ جفت پرایمر نشاندار شده با فلئوروسنت در دستگاه Genetic Analyzer ABI 3130 در آزمایشگاه بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور تعیین ژنوتیپ شدند. پس از برآورد فراوانیهای آللی و ژنوتیپی و شبیه سازی داده ها در(version 2) Cervus، بر روی نمونه ها آزمون انساب صورت گرفت.در روابط میان این افراد، انواعی از مناسبات شامل تکرار یک فرد با شماره های متفاوت، وجود یک و هر دو والد برای یک فرزند مشاهده شد. بجز جایگاه TGLA53 که به دلیل اشتباه در آلل خوانی و کیفیت نامناسب ژنوتیپ های قرائت شده از آنالیز نهایی حذف گردید، مجموع احتمالات PE حاصل از ۱۱ جایگاه دیگر نشان داد که این جایگاه ها با دامنه اطمینان بسیار مناسب قابلیت تعیین روابط ژنتیکی (والد – فرزندی) و آزمون انساب را دارا می باشند و برای آزمونهای انساب در جمعیتهای بزرگتر و با شجره های پیچیده تر نیز توصیه می شوند.