سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مقداد مجدی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی; دانشگاه تربیت مدرس; تهران، جل
محمدرضا خالصی – استادیار فرآوری مواد معدنی; دانشگاه تربیت مدرس; تهران
محمدجواد کلینی – دانشیار فرآوری مواد معدنی; دانشگاه تربیت مدرس; تهران

چکیده:

شبیهسازی مدارهای خردایش نیازمند تعیین پارامترهای مدل موازنهی جمعیتی است. در این مدل تمامی مکانیزمهای شکستی که در آسیا تحت شرایط عملیاتی موجود اتفاق میافتد، توسط پارامترهای مدل؛ تابع شکست و تابع انتخاب،به یکدیگر مرتبط میشوند. اگرچه توابع انتخاب و شکست میتوانند به صورت آزمایشگاهی تعیین شوند، میتوان بدون انجام آزمایش و به روش محاسبهی برگشتی نیز، با داشتن یکی از این دو تابع، تابع دیگر را تخمین زد. اما در صورتیکه از روشهای بهینهسازی قدرتمندتری جهت تخمین این پارامترها استفاده شده و مقادیر اولیهی این پارامترها که وارد الگوریتم مورد نظر میشوند، در بازهی معنیدار فیزیکی قرار داشته باشند، میتوان محاسبهی برگشتی هر دو تابع را به صورت همزمان انجام داد. در مقالهی حاضر با بهکارگیری روشهای متفاوت بهینهسازی غیرخطی، پارامترهایمدلهای مذکور برای چندین مطالعه موردی متفاوت تخمین زده شدند. نتایج حاصل از تخمین این دو تابع توسط الگوریتم طراحی شده، با دقت بالایی به مقادیر تعیین شده به صورت آزمایشگاهی نزدیک هستند