سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آتوسا سلیمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، باشگاه پژوهشگران ج
فروزان فرخیان – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واح
محمد حسین پور – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع

چکیده:

با وجود مشکلات و معضلات محیط زیست جهانی در طول چند دهه اخیر ، امر آموزش محیط زیست و حفاظت از آن بویژه در مدارس مورد توجه بسیار قرار گرفته است. از اینرو با توجه به وضعیت رشد فکری و تاثیر پذیری دانش آموزان مقطع ابتدایی، معلمان به عنوان اصلی ترین عامل ریسک نظام آموزشی مهم ترین نقش را در فراهم سازی شرایط مناسب رشد فکری دانش آموزان در این زمینه ایفا می کنند. پژوهش حاضر به بررسی همبستگی میان میزان نگرش و سابقه آموزشی معلمان مقطع ابتدایی شهر اهواز می پردازد. ۳۴۶ معلم مقطع ابتدایی در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ جهت شرکت در این مطالعه، پرسشنامه ای ۲۰ سوالی را تکمیل نمودند. داده های به دست آمده با استفاده آزمون های آماری کای دو و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری ۰۵/۰> P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل وجود همبستگی معنی دار و معکوس میان نگرش زیست محیطی و سابقه آموزشی معلمان را نشان داد ( ۰۱۷/۰ = P و ۱۲۹/۰ – =r ). به طوری که با افزایش سابقه آموزشی سطح نگرش زیست محیطی کاهش می یابد . با توجه به این که عموماً معلمان با سابقه آموزشی کمتر به لحاظ سنی جوان تر هستند، این امر می تواند به آشنایی بیشتر معلمان جوان با مفاهیم زیست محیطی نسبت داده شود.