سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید محمد علی مقدیان – مربی پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

در این تحقیق همبستگی بین صفات زراعی اکوتیپ های مورد بررسی به همراه پارامترهای کیفی علوفه به مدت یک سال مورد ارزیابی قرار گرفت. میانگین ارتفاع در زمان برداشت، تعداد ساقه در متر مربع، نسبت برگ به ساقه، عملکرد علوفه تر(تن در هکتار)، عملکرد علوفه خشک(تن در هکتار)، پروتئین خام(کیلوگرم در هکتار)، ماده خشک قابل هضم(تن در هکتار) و ماده آلی قابل ،۶۷۴/۱۸ ،۴/۰۶ ،۱۴/۵۹ ،۰/۸۵ ،۱۱۰/۰۵ ، ۷۷/ هضم(تن در هکتار)، برای اکوتیپ های موردپژوهش به ترتیب ذکر شده در بالا برابر ۷۰ ۲ شد. میانگین درصد پروتئین خام، درصد دیواره سلولی، درصد دیواره سلولی بدون همی سلولز، درصد خاکستر خام، / ۲/۲۹ و ۰۹ درصد ماده خشک قابل هضم، درصد ماده آلی قابل هضم و درصد قابلیت هضم ماده آلی در ماده خشک اکوتیپ ها به ترتیب برابر ۴۷ بدست آمد. ضریب همبستگی بین ارتفاع در زمان برداشت با دیواره سلولی / ۵۲/۷۷ و ۵۸ ،۵۶/۵۴ ،۹/۶۸ ،۳۴/۲۱ ،۴۸/۹۴ ،۱۶/۶۱ و ضریب همبستگی بین دیواره سلولی بدون همی (r = 0/ و ( ۱۷۳ (r = 0/ بدون همی سلولز و قابلیت هضم ماده خشک به ترتیب ( ۴۱۷ = -۰/ برآورد شده است.ضریب همبستگی بین پروتئین خام با دیواره سلولی ( ۲۲۶ (r = -0/ سلولز و قابلیت هضم ماده خشک ( ۲۶۹ (r = -0/ محاسبه شد. همبستگی بین نسبت برگ به ساقه و میزان دیواره سلولی( ۱۷۱ (r = -0/ و دیواره سلولی بدون همی سلولز ( ۴۸۲ (r نشانگر رابطه معکوس این دو صفت است و هر چه دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز در علوفه بیشتر باشد، قابلیت هضم ماده خشک کاهش می یابد که ضریب همبستگی برآورد شده بین آنها در این تحقیق، مؤید این موضوع است