سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهنام حیدری چهارلنگ – رشته محیط زیست، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
علیرضا ریاحی بختیاری –
وحید یاوری –

چکیده:

آلودگی اکوسیستم های آبی به فلزات سنگین به یکی از مشکلات جهانی در کشورهای درحال توسعه و نیز کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است. نرمتنان به ویژه دوکفه ای ها به سبب قابلیت دسترسی زیستی به ناخالصی ها در محیط و نیز به علت برخورداری از سیستم صاف کنندگی قادرند به عنوان نشانگرهای آلودگی مورد استفاده قرارگیرند. صدف خوراکی ، به عنوان یکی از گونه های دوکفه ای ، از جمله آبزیانی است که همواره در تحقیقات مدنظر بوده است. در این تحقیق ، اندازه گیری غلظت عناصر کادمیوم ، روی ، سرب و مس در رسوبات سطحی ، پوسته و بافت نرم صدف خوراکی صخره ای (Saccostrea cucullata ) در ۳ ایستگاه ساحلی در طول سواحل بندر لنگه با آلودگی های متفاوت انتخاب و به روش جذب اتمی انجام گرفت.نتایج نشان داد که میانگین غلظت کادمیوم، روی ، سرب و مس رسوبات بندرلنگه به ترتیب ۰۵/۰±۲۶/۱، ۸۶/۲ ±۳۶/ ۳۱، ۰۴/۴±۰۲/ ۱۶۳ و ۳۱/۰±۶۹/۴ میکروگرم بر گرم وزن خشک بود، میانگین غلظت فلزات سنگین کادمیوم ، روی ، سرب و مس در بافت نرم صدف به ترتیب ۲۲۲/۰±۱۴/۱۱، ۶۵/۱۰± ۷۴۸ ، ۵۹/۲ ± ۱۹/ ۴۱ و ۰۳/۱۶±۹/۳۲۳ میکروگرم بر گرم وزن خشک بود. به طور مشابه، میانگین غلظت این فلزات در پوسته صدف به ترتیب ۱۹/۰ ± ۰۹/۵ ، ۳۸/۸ ± ۳۶/۱۵۱ ، ۸۱/۱ ± ۳۸/ ۱۲۴و ۳۱/۱۷±۴۱/۲۰۵ میکروگرم بر گرم وزن خشک مشاهده شد. همچنین یافته ها نشان دادند همبستگی مثبت معنی داری بین غلظت فلزات روی و مس وکادمیوم در بافت نرم صدف و رسوب منطقه وجود دارد ، که نشان می دهد که بافت نرم صدف S.cucullata برای پایش زیستی این فلزات مناسب می باشد.در حالیکه همبستگی مثبت معنی داری بین غلظت فلز سرب در بافت سخت صدف S.cucullata و رسوب، پیدا شد، بنابراین بافت سخت صدف برای پایش زیستی این فلز مناسب می باشد.