سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا اصغری میرک – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مشکین شهر
یوسف جهانی –
حجت اسفرم – مدرس دانشگاه پیام نور
سیدیعقوب سیدمعصومی – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل مغان

چکیده:

به منظور تعیین همبستگی بین برخی از صفات مورفولوژیک با عملکرد دانه آزمایشی برپایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه آذربایجان شرقی انجام گردید. تعداد ۱۰ عدد از ژنوتیپ های گندم انتخاب و صفات ارتفاع بوته تعداد پنجه وزن خشک گیاه طول سنبله اصلی وزن سنبله اصلی تعداد و وزن دانه های سنبله اصلی و طول برگ پرچم در ۲۰ بوته درهرکرت که بطور تصادفی انتخاب شدند. اندازه گیری گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات نشان داد که بینژنوتپی های مورد مطالعه اختلاف معنی داری در سطح آماری ۱ درصد درصفت تعداد دانه های سنبله اصلی و درسطح آماری ۵ درصد از نظر ارتفاع بوته وجود داشت و دربقیه صفات اختلافی بین میانگین های ژنوتیپ ها از نظر آماری مشاهده نشد نتایج حاصل از تعیین ضرایب همبستگی نیز نشانگر همبستگی مثبت و بسیار معنی دار صفات تعداد پنجه ( ۶۷ / ۰ = rوزن خشک گیاه r=0/91 طول سنبله اصلی r=0/408 وزن سنبله اصلی r=0/509 تعداد r=0/636 وزن دانه های سنبله اصلی r=0/58با عملکرد دانه بود.