سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نبی اله منصوری – استادیار، گروه مهندسی محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه
مهناز واعظی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و
الهام قناد – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و
ندا درویش – کارشناس ارشد اطلاعات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی

چکیده:

در این تحقیق به چگونگی تغییرات میانگین ماهانه و سالانه آلاینده CO در مقطع زمانی پنج ساله (۱۳۸۷-۱۳۸۳ فصول ÷اییز و زمستان) و تاثیر پارامترهای هواشناسی برروی تغییر غلظت CO در شهر تهران در ایستگاه های شرکت کنترل کیفیت هوا و سازمان محیط زیست پرداخته شده است، با توجه به مکان استقرار ایستگاه ها، محدوده مورد مطالعه به منطقه ترافیکی سبک، متوسط و شدید تقسیم گردید با استفاده از نرم افزاز spss , جهت آنالیز همبستگی CO با تغییرات سرعت باد از رابطه رگرسیون خطی و برای تست فرضیات آزمون آماری T-Test استفاده شده است. مقایسه میانگین غلظت CO در مناطق مورد مطالعه نشان داد، در ایستگاه های سازمان محیط زیست، آزادی بیشترین و سرخه حصار کمترین و در ایستگاه های شرکت کنترل کیفیت هوا، بازار بیشترین و گلبرگ کمترین آلودگی CO را داشته اند. غلظت CO در ماه های آذر و دی بیشتر از سایر ماه ها بود و طبق رابطه رگرسیون خطی و آزمون آماری T-Test (ضریب معنی دار ۰/۰۵>P ) در ایستگاه های سازمان محیط زیست، مناطق با ترافیک سبک ۲۰ %، ترافیکی متوسط و شدید ۶۰ % و در ایستگاه های شرکت کنترل کیفیت هوا، مناطق با ترافیک سبک ۶۰ %، ترافیکی متوسط و شدید ۴۰ % همبستگی منفی معنی دار مشاهده شده است و در مجموع در ۴۶/۷% همبستگی منفی معنی دار بین کاهش غلظت CO با افزایش سرعت باد مشاهده شده است. طبق نتایج این تحقیق همبستگی منفی معنی دار با شدت رابطه متوسط بین افزایش سرعت باد و کاهش CO در شهر تهران وجود دارد.