سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدصادق شهیدزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
علی خوشه چرخ – عضو هیئت علمی گروه عمران، واحد بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامی
هومان سینا – عضو هیئت علمی گروه عمران، واحد بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامی
ساسان معتقد –

چکیده:

تعیین مناسبترین و کاربردی ترین شاخصمستخرج از سری زمانی زلزله یکی از چالشهای پیشروی محققین به شمار می رود. در این مقاله عملکرد شاخصی جدید براساس تبدیل موجکدر پیشبینی خسارت زلزلههای ایران مورد بررسی گرفته است. تبدیل موجکبه طور وسیعی در پردازشسیگنالهای غیر ایستا مورد استفاده قرارگرفته و نتایج قابل قبولی ارائه شده است. با توجه خواصغیرخطی-غیر ایستای شتاب نگاشت، میتوان از قابلیتهای تبدیل موجکدر تجزیه و بررسی آن استفاده کرد.بدین ترتیب که ابتدا شتاب نگاشت با استفاده از تبدیل موجکبه حوزه زمان-مقیاس منتقل می شود. سپس برای بررسی میزان خسارت، حوزه زمان-مقیاس به حوزهزمان-فرکانس تبدیل می گردد. بیشینه و میانگین ضرایب تبدیل موجکدر محدوده فرکانسی مشخصبه عنوان شاخصخسارت زلزله انتخاب شدند. سپسخسارتواقعی برای سه مدل سازه بتنی سه، پنج و هفتطبقه با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی محاسبه شد. برای تعیین قابلیتپیشبینی خسارتتوسط تبدیل موجک، میزان همبستگی شاخصهای استخراج شده با خسارتمورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان میدهند که شاخصاستفاده شده براساستبدیل موجکهمبستگی خوبی باسایر شاخصها دارد و میتواند به عنوان شاخصی جدید برای تعیین خسارتزلزله بر سازه در طراحیها و مقاوم سازیها مورد استفاده قرار گیرد