سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیدرضا روستاپور – استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورز
برات قبادیان – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دان

چکیده:

جهت پی شبینی فرآیندهایی از قبیل تغلیظ و خشک شدن، دانستن ضرایب هدایت حرارتی آب لیموترش ضروری اس ت.با توجه به بررسی های انجام شده، هدایت حرارتی آب لیموترش تاکنون تعیین نگردیده است، از این رو هدف این تحقیق اندازه گیری و تعیین آن می باشد. برای این منظور دستگاهی متشکل از دو استوانه هم محور ساخته شد. با استفاده از مبدل داده های قیاسی به رقمی، داده های خروجی توسط نرم افزار اخذ داد هها ثبت و مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. ضریب هدایت حرارتی آب لیموترش در سه سطح درصد ماده جامد مختلف و در هشت سطح دما، توسط دستگاه استوانه ه ای هم محور در شرایط پایا تعیین گردید. تحلیل آماری داده ها به روش آزمایش های کامل فاکتوریل انجام شد. نتایج حاصل نشان می دهد که درصد ماده جامد و دما بر ضریب هدایت حرارتی تاثیر معن یداری دارند، ولی اثر درصد ماده جامد بر ضریب هدایت حرارتی بیشتر است. با افزایش درصد ماده جامد، ضریب هدایت حرارتی آب لیموترش کاهش یافته ول ی با افزایش دما این ضریب افزایش م ییابد. با تجزیه وتحلیل رگرسیون چند متغیره، مدل پی شبینی ضریب هد ایت حرارت ی آب لیموترش بر حسب متغیرهای کاری به دست آمد. ضریب تعیین این مدل خطی۰/۹۵ است