سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالباسط کریمی اینچه برون – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی
سیدرضا موسوی سیدی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رضا طباطبایی کلور –

چکیده:

دراین مطالعه میزان نیروی کششی گاوآهن برگرداندار دوخیشه درسه عمق ۱۰و۱۵و۲۰ سانتیمتر و درسطح رطوبت خاک ۲۱-۱۷درصد برمبنای وزن خشک اندازهگیری و ثبت گردید با استفاده ازآزمایش فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادف یبا ۳تیمار درسه تکرار پارامتر نیروی کششی مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج حاصله نشان داد که عامل عمق شخماثر معنی داری برنیروی کششی درسطح احتمال ۱ درصد دارند مقایسه میانگین نیروی کششی با استفاده از ازمون چند دامنه ای دانکن نشان داد که حداکثر نیروی کششی درعمق بیشتربدست آمد. باتوجه به نتایج حاصله برای کاهش نیروی کششی عمق شخم ۱۰ سانتیمتر توصیه می شود.