سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رامین رستمی – دانشجوی دکتری هیدرولوژی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میان
اورنگ بهمنش – کارشناس ارشد سنجش از راه دور، مرکز آموزش کشاورزی میاندوآب

چکیده:

حفظ منابع آب برای آیندگان نیازمند مدیریت صحیح منابع آب به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک که مدیریت ضروری و حیاتی است. برای مدیریت منابع آب موجود و حفظ و نگهداری آنها از نظر کمی و کیفی مطالعه منابع آب موجود و نحوه استفاده صحیح از آن مهم است. در حال حاضر در کشور بخش اعظم آب موجود صرف کشاورزی می گردد. رشد روز افزون جمعیت و بالا رفتن نرخ رشد صنعتی از یک طرف و قرار گرفتن در بخش خشک و نیمه خشک جهان از طرف دیگر باعث می گردد که به ناچار از آب بخش کشاورزی کاسته و به دو بخش دیگر افزود. اگر روند مدیریت آب کشاورزی با وضعیت فعلی پیش برود یا باید از تولیدات کشاورزی کاست و یا اینکه از رشد جمعیتی و صنعتی جلوگیری به عمل آورد که هیچکدام عملی نیست. بهترین راه حل استفاده از ابزارهای کارآمد روز و علوم مربوط می باشد. مدیریت مزرعه در کشاورزی بحث مهمی است که هزینه های تولید، هزینه های نیروی انسانی، عملکرد تولید، حفاظت آب و خاک و بسیاری از مسائل را تحت پوشش خود دارد. شناخت و ابزار از عوامل اصلی برایمدیریت بهتر است. در این تحقیق با استفاده از امکانات سیستم اطلاعات جغرافیاییGISو سنجش از دورRS پس از تعیین دقیق الگوی کشت در دو حالت ترسالی و خشکسالی و تعیین نیاز آبی با استفاده از نرم افزارCROPWATنزخ و حجم آبیاری به طور دقیق استخراج و محاسبه گردید.