سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرهنگ رضوی – دانشجوی دوره دکتری
جعفر حاجی لو – استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

داشتن اطلاعات کافی در زمینه نیاز سرمایی و گرمایی در درختان میوه جهت انتخاب والدین مناسب برای برنامه های اصلاحی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زمان گ لدهی در درختان میوه مناطق معتدله به نیاز سرمایی و گرمایی بستگی دارد در این تحقیق نیاز سرمایی پنج رقم زردآلو و دو رقم آلو تعیین و با نیاز سرمایی هیبرید بین گونه ای آلو×زردآلو مورد مقا یسه قرار گرفت. جهت تعیین نیاز سرمایی جوانه ها، از هر رقم چهار شاخه به طول تقریبی ۳۰ سانتی متر و قطر یکسان برداشته شد و به اتاقک رشد با دمای ۲۵ درجه سانتی گراد رطوبت نسبی ۶۵ % و فتوپریود ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی منتقل شدند رفع نیاز سرمایی جوانه ها زمانی در نظر گرفته شد که بعد از ۱۰ روز قرار گرفتن در اتاقک رشد ۳۰ % جوانه ها در مرحله B-C فلیکینگر باشد. نتایج نشان داد که رقم آلوی شابلون با ۲۶۱ واحد سرمایی حداقل نیاز سرمایی را دارا می باشد و درمانسی آن بعد از ۳۵ روز از شروع تجمع سرمایی در ۸ آذر رفع شد. آلوی قطره طلا با ۴۵۰ واحد سرمایی نیاز سرمایی بیشتری داشت. نیاز سرمایی هیبرید آلو- زردآلو کمتر از ارقام زردآلو و بیشتر از ارقام آلو بود به جز برای رقم عسگرآباد که با CU558 نیاز سرمایی کمتری از هیبرید (CU587) نشان داد درمانسی ارقام زردآلوی تبرزه، شکرپاره و ژنوتیپ KH512 بعد از تجمع به ترتیب ۶۸۱ و ۵۹۱ و ۷۱۷ واحد سرمایی رفع شد.