سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی قهرمان نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی معاضد – دانشیار گروه آبیاری و زهکشی دانشکده ی مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چکر
سید محمدرضا علوی – استادیار گروه آمار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در برنامه ریزی مدیریت منابع آب حوضه رودخانه ها تخصیص آب مورد نیاز برای اجزای محیط زیست در پایین دست سدها امری ضروری است . در این مقاله نیاز اب زیست محیطی رودخانهی کرخه در پایین دست مخزنی کرخه برای سه دوره سال تر ، نرمال و خشک با یک روش هیدرولوژیکی محاسبه شده و با استفاده از شاخصی به نام شاخص تنش آب وضعیت بهره برداری از رودخانه نیرز بررسی شده است . نتایج حاصل نشان می دهد که میزان نیاز آب زیست محیطی برای سالهای تر ، نرمال و خشک به ترتیب برابر با ۲۸۵ ، ۷۲/۵ و ۲۱/۳ متر مکعب در ثانیه است. همچنین مقدار شاخص تنش آب محاسبه شده نشان می دهد که در سالهای خشک میزان بهره برداری از رودخانه بیش از حد بوده و رودخانه از لحاظ آب زیست محیطی دارای تنش است. ولی در سالهای تر و نرمال میزان بهره برداری متوسط بوده و رودخانه از لحاظ اب زیست محیطی دارای شرایط نسبتا امنی است.