سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اژدر عنابی میلانی – دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استا

چکیده:

دشت تبریز یکی از مناطق عمده کاشت پیاز می باشد . نظر به اهمیت منابع محدود اب در این منطقه و استفاده بهینه از آنها تعیین نیاز آبی دقیق محصولات مختلف از جمله پیاز که سطح زیر کشت بالایی دارد الویت خاصی می یابد. این مطالعه برای تعیین نیاز ابی و ضریب گیاهی پیاز رقم قرمز آذرشهر در طول فصل رشد در دشت تبریز توسط لایسیمتر و به روش بیلان آبی در خاکی با بافت سطحی لوم به مدت سه سال انجام شده است. نتایج بدست امده نشان داد که مقدار تبخیر-تعرق پیاز در طول فصل رشد ۲۲۶ روز بطور میانگین برابر ۱۰۱۷ میلیمتر بوده است. تبخیر- تعرق تعیین شده در این ازمایش نسبت به مقدار برآورد شده از روی داده های هواشناسی (رابطه پنمن-مانتیث) و ضرایب گیاهی ارائه شده توسط FAO ، ۱۹ درصد بیشتر است. متوسط کل میزانتبخیر از تشت کلاس A از کاشت تا برداشت در این سال برابر ۱۸۵۷ میلیمتر اندازه گیری گردید و متوسط نسبت تبخیر -تعرق به تبخیر از تشت کلاس A در کل دوره رشد ۰/۵۵ محاسبه شد. متوسط تبخیر- تعرق مرجع برای طول دوره رشد گمدم در یک مطالعه همزمان لایسیمتری ۱۰۸ میلیمتر اندازه گیری گردید. بر این اساس مقدار ضریب گیاهی Kc متوسط برای کل دوره رشد ۰/۹۳ تعیین شد ولی متوسط آن برای دوره ی رشد ابتدایی مرحله ی توسعهی رشد ، مرحله ی رشد میانی و انتهای دوره رشد بترتیب ۰/۵۵ ، ۰/۸۱ ، ۱/۰۶ و ۰/۷۸ بدست امد. مقدار متوسط عملکرد در داخل لایسیمتر ۴۳/۲۸ تن در هکتار اندازه گیری شد.