سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا ایزدپناه – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
مصطفی قهرمان نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
فرزاد حق نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
آیدا روشن قیاس – دانشجوی کارشناسی محیط زیست دانشگاه پیام نور ماهشهر

چکیده:

محدودیت منابع آب از مهم ترین عواملی است که توسعه ی کشاورزی را در مناطق خشک و نیمه خشک تحت تاثیر قرار می دهد. استفاده بهینه از منابع آب مستلزم محاسبه ی میزان اب مصرفی و تعیین ضرایب گیاهی متناسب با هر منطقه است. در این تحقیق به منظور تعیین نیاز آبی گیاه نیشکر واریته CP69-1062 از دو دستگاه لایسیمتر حجمی زهکش دار که در اراضی کشت و صنعت امیکبیر کار گذاشته شده است استفاده شد. تبخیر و تعرق گیاه مرجع از چهار روش پنمن – مونتیث ، بلانی – کریدل ، تشتک تبخیر و روش هارگریوز – سامانی محاسبه گردید و از نسبت تبخیر و تعرق واقعی حاصل از داده های لایسیمتر و تبخیر تعرق گیه مرجع ، ضریب گیاهی نیشکر برای دو مرحله کشت و بازرویی با چهار روش ذکر شده تعیین شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مقادیر ضرایب گیاهی محاسبه شده بین ۰/۳۱تا ۱/۷۸ متغیر است . کم ترین ضریب گیاهی مربوط به روش هارگریوز است که در مرحله بازرویی رخ می دهد و بیشترین ضریب مربوط به پنمن – مونتیث است که در مرحله کشت رخ می دهد. با استفاده از لایسیمتر نیار آبی نیشکر برای کشت جدید در منطقه امیرکبیر ۲۶۰۲/۷ میلی متر و برای بازرویی ۲۲۲۲/۹ میلی متر محاسبه شد.