سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاور درگاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
محمدرضا شیری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، پارس آب
داور درگاهی – کارشناس اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی پارسآباد (اولتان)، پارسآباد

چکیده:

محدودیت منابع آب و گسترش سطح زیر کشت با هدف افزایش تولید محصولات زراعی، اهمیت دستیابی به ژنوتیپهای متحمل به شرایط محیطی دشوار با راندمان مصرف آب بالا را آشکار میسازد. این پژوهش به منظور تعیین نیاز آبی و شناسایی ارقام متحمل به تنش خشکی در کنجد انجام گردید. آزمایش به صورت طرح کرتهای خرد شده ۱۳۸۷ در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات – در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۸۸کشاورزی و منابع طبیعی پارس آباد اجرا شد. در این آزمایش، آبیاری به عنوان عامل اصلی در دو سطح ( ۱۰۰ و ۷۵درصد نیاز آبی گیاه) و ده رقم کنجد به عنوان عامل فرعی مورد بررسی قرار گرفت. برای محاسبه نیاز آبی کنجد از نرم افزارCROPWAT روش پنمن- مانتیث) مطابق روش فائو- ۵۶ استفاده شد و پس از اعمال تنش، برای ارزیابی ارقام از نظر تحمل به خشکی از شاخصهای HARM و STI ،GMP ،SSI ،TOL ،MP استفاده گردید. در نهایت با استفاده از روش ترسیمی بایپلات روی ده رقم و مشاهده وضع قرار گرفتن ارقام در بایپلات مذکور، رقمهای ISو کرج ۱ بهعنوان رقم پرمحصول و متحمل به خشکی و رقم یلووایت و چینی به عنوان حساسترین رقمها نسبت به تنش خشکی شناسایی شدند.