سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یاور درگاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی،
محمدرضا شیری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل
داور درگاهی – کارشناس اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی پارسآباد

چکیده:

محدودیت منابع آب و گسترش سطح زیر کشت با هدف افزایش تولید محصولات زراعی، اهمیت دستیابی به ژنوتیپهای متحمل به شرایط محیطی دشوار با راندمان مصرف آب بالا را آشکار میسازد. این پژوهش به منظور تعیین نیاز آبی و شناسایی ارقام متحمل به تنش خشکی در کنجد انجام گردید. آزمایش به صورت طرح کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۷-۸۸ در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی پارس آباد اجرا شد. در این آزمایش، آبیاری به عنوان عامل اصلی در دو سطح ( ۱۰۰ و ۷۵ درصد نیاز آبی گیاه) و ده رقم کنجد به عنوان عامل فرعی مورد بررسی قرار گرفت. برای محاسبه نیاز آبی کنجد از نرم افزار CROPWAT (روش پنمن-مانتیث) مطابق روش فائو- ۵۶ استفاده شد و پس از اعمال تنش، برای ارزیابی ارقام از نظر تحمل به خشکی از شاخصهای STI ،GMP ،SSI ،TOL ،MP و HARM استفاده گردید. در نهایت با استفاده از روش ترسیمی بایپلات روی ده رقم و مشاهده وضع قرار گرفتن ارقام در بایپلات مذکور، رقمهای IS و کرج ۱ به عنوان رقم پرمحصول و متحمل به خشکی و رقم یلووایت و چینی به عنوان حساسترین رقمها نسبت به تنش خشکی شناسایی شدند