سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه جبارزاده – دانشجوی کارشناسی ارشدخاکشناسی
فرزین شهبازی – استادیار دانشگاه تبریز
محمدرضا دلالیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

تغییر اقلیم درعصرحاضر به عنوان مهمترین تهدید برای توسعه کشاورزی پایدار مطرح است بخصوص که تغییر اقلیم خود نیز می تواند برروی رژیم رطوبتی خاک و بویژهرشد گیاه تاثیر گذارد بدیهی استکه اراضی دیم کشور که بخش قابل ملاحظه ای ازتولیدات کشور را تشکیل میدهد بطورحتم تحت تاثیر پدیده تغییر اقلیم با کاهش شدید تولیدات روبرو خواهد بود دراین مطالعه نیاز آبی گیاه سویا در دشت گلفرج جلفا درچهارسناریوی مطالعاتی ۲۰۰۰و۲۰۲۰و۲۰۵۰و۲۰۸۰ میلادی دراثرپدیده تغییر اقلیم با استفاده از مدلTerraza برای دو نوع کشت آبی ودیم تعیین شده است داده های اقلیمی برای سال ۲۰۰۰ میلادی از اطلاعات هواشناسی ایستگاه سینوپتیک شهرستان جلفا استخراج شده و برای آینده براساس گزارشات هیئت بین الدول تغییر اقلیم IPCC محاسبه گردیده است نتایج نشان دادکه درطول این چهارسناریو دما افزایش ولی بارندگی کاهش می یابد نیاز آبی سویا برای دستیابی به عملکرد بهینه افزایش می یابد و همچنین کشت دیم این گیاه درمنطقه بدلیل کاهش مقدارعملکرد سالیانه RYs توصیه نمی شود.