سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

قاسمعلی دیانتی تیلکی – استادیار گروه مرتعداری، دانشگاه تربیت مدرس
ندا عالیپوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
رضا عرفانزاده – استادیار گروه مرتعداری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بانک بذر خاک نقش کلیدی در حفظ و احیاء جوامع گیاهی ایفا می کنند. روش ظهور گیاهچه روشی معمول برای بررسی پتانسیل احیایی پوشش گیاهی بانک بذر خاک می باشد. مطالعات قبلی اصولا تنها یک تیمار آبیاری را رد شرایط گلخانه برای مطالعات بانک بذر اعمال کردند. هر چند استفاده از این روش بدلیل عدم آگاهی از اپتیمم نیاز آبی تک تک گونه ها مشکل ساز است. در این مطالعه ظهور و نیاز آبی گونه های بانک بذر خاک د رمنطقه قرق و از واقع د راستان مازندران مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه برداری به صورت تصادفی-سیستماتیک انجام شد، بدین ترتیب که تعداد ۴۰ پلات ۱×۱ متر د رامتداد ترانسکت هایی مستقر و بوسیله اوگر نمونه های خاک جمع آوری شد. سپس نمونه های خاک در گلخانه کشت و دو تیمار آبیاری روزانه و هفتگی اعمال شد. در نهایت تراکم بذور جوانه زنی برای دو تراکم روزانه و هفتگی با استفاده از آزمون t-test مقایسه شد. نتایج نشان داد که در مجموع تعداد ۵۵ گونه گیاهی در گلخانه ظاهر شد که ۱۰ گونه در تیمار روزانه، ۱۲ گونه در تیمار هفتگی و ۳۲ گونه به طور مشترک در هر دو تیمار ظاهر شدند. تعداد کل بذر جوانه زنی شده تیمار خشکی به طور معنی دار بیشتر از شرایط تیمار ابیاری روزانه بود. مجموع کل تعداد بذر جوانه زنی در هر دو تیمار ۱۷۹۷۲۴ بذر در متر مربع بود، که ۸۲۸۹۶ بذر در متر مربع تحت شرایط آبیاری روزانه و ۹۶۸۵۵ بذر در متر مربع تحت شرایط آبیاری هفتگی ظاهر شدند. بر اساس این نتایج ، آبیاری هفتگی برای مطالعات بانک بذر خاک پیشنهاد می شود.