سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا فرهمند –
میثم باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحق

چکیده:

افزایش روزافزون نیاز به منابع آبی در دهه های اخیر و از طرفی بروز خشکسالی ها و محدودیت منابع آب ، منجر به بروز مشکلات کمی و کیفی در رودخانه ها و تالاب ها به دلیل تخلیه پساب های شهری و صنعتی به رودخانه ها گردیده است.تالاب مهارلو در جنوب ایران از اهمیت ویژه ای از لحاظ اکولوژیکی و زیست محیطی برخوردار است که در سالهای اخیر در اثر عدم تامین دبی مورد نیاز زیست محیطی و ورود آلاینده های مختلف در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته است.برآورد نیاز آب زیست محیطی تالاب و لحاظ نمودن آن در بهره برداری از طرح های توسعه حوضه آبریز ، می تواند منجر به حفاظت از عملکرد های اکولوژیکی و هیدرولوژیکی آن گردد. در مقاله حاضر تقریب اولیه ای از نیاز آب زیست محیطی تالاب تعیین گردید و سپس با استفاده از مدل تخصیص منابع آب WEAPوضعیت حال حاضر منابع و مصارف تالاب انجام گرفته و وضعیت کمی و کیفی تالاب در ۳۰ سال آینده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهای مدیریتی برای تامین نیازهای آبی تالاب ارائه گردید.نتایج مدل تدوین شده برنامه ریزی و مدیریت منابع آب در بررسی نیاز آب زیست محیطی تالاب مهارلو با استفاده از مدل تخصیص منابع آب WEAPبیانگر کارایی این مدل در بررسی شرایط حال حاضر و پیش بینی شرایط آتی نیاز آبی یک تالاب و در مقیاس بالاتر در سطح حوضه آبریز می باشد.