سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا ادیب فر – کارشناس ارشد راه و ترابری، کارشناس ارشد دپارتمان برنامه ریزی حمل و نق
شهاب حسن پور – کارشناس ارشد راه و ترابری، کارشناس ارشد دپارتمان برنامه ریزی حمل و نق

چکیده:

آموزش مهمترین عامل برای پیشرفت و تعالی انسانها میباشد. یکی از مهمترین مسایلی که در مقایسه وضعیت ترافیک و رفتارهای ترافیکی در کشورهای دیگر با رفتارهای ترافیکی موجود در کشورمان نمودپیدا میکند، نظم، انضیاط در حرکت، عدم تخطی از قوانین و الزام و احساس مسئولیت افراد بهمنظور رعایت قوانین و مقررات ترافیکی می باشد. این امر جز با سرمایهگذاری و اهمیت دهی به امر آموزشحاصل نگشته است. آموزش را می توان مهمترین عامل در بهبود وضعیت رفتارهای ترافیکی افراد دانست. چنانکه در شهرهایی همچون کوالالامپور، سنگاپور و دبی که تمدن مدرن را کمتر از ۱۰۰ سال است کهتجربه کردهاند رفتارهای ترافیکی بسیار معقول و بر پایه احترام و رعایت قوانین میباشد که مطمئنا وجود یکسیستم آموزشی قوی و دارای پیکرهبندی مناسب را نشان یدهد. در خصوص اهمیت آموزش تاکنون صحبتهای فراوانی شده است و دهها سخنرانی و مقاله در خصوص اهمیت وجود یک سیستم آموزشی بهمنظور آموزش فرهنگ ترافیک برگزار شده است. اما همواره کمبود یک سیستم جامع و عملی که بتواند این اهمیت را در قالب یک سیستم هماهنگ و برنامه ریزی شده پیادهسازی کند احساسشده است. در این مقاله سعی بر آنست تا با شناسایی مخاطبان و نیازهایشان و بامطالعه برنامههای آموزشی سایر کشورها، سیستمی مدون شامل معرفی دورهها، ملزومات آموزشی و روند آموزش به منظور آموزش گروههای مختلف سنی بههمراه مهمترین سرفصلهای مورد نیاز، مورد بررسیقرار گیرد