سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدصادق عسکری – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه بیرجند،
احمد آریافر – استادیار گروه مهندسی معدن، دانشگاه بیرجند
غلامرضا فتوحی راد –

چکیده:

آبهای زیرزمینی از اهمیت بالایی در تأمین آب مورد نیاز شرب، کشاورزی و صنعت در مناطق خشک و نیمه خشک برخوردارمیباشد. به همین دلیل، مطالعه نوع و کیفیت آن جهت استفاده در مصارف فوق قابل توجه و مهم ارزیابی میشود. در اینمطالعه، نتایج آنالیز شمیایی تعداد بیست نمونه از آب زیرزمینی دشت بیرجند در سال ۱۳۸۹ جهت تعیین نوع وکیفیت آب زیرزمینی به ویژه از لحاظ میزان خورندگی و جرم گذاری و تأثیر آن در بهره برداری های صنعتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بدین منظور پس از تشخیص نوع آب غالب در منطقه با استفاده از روش انجمن هیدرولوژی هند و نمودارهیدروشیمیایی پایپر، مقادیر شاخص اشباع، شاخص های رایزنر و کلمنت که از جمله متداولترین شاخصها در بحث تعیین پتانسیل خورندگی آب هستند مورد محاسبه قرار گرفته اند. نتایج حاصل نشاندهنده خاصیت شوری بالا و جرم گذاری در اغلب بخشهای دشت می باشد. نتایج چنین مطالعاتی میتواند در اتخاذ یک استراتژی مناسب جهت بهره برداری از منابع آب زیر زمینی مفید واقع گردد