سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عبدالایمان عمویی – استادیار گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بابل
حسینعلی اصفرنیا – کارشناس ارشد بهداشت محیط و مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهدا
جواد گودرزی – کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل
احمد صالحی – کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل

چکیده:

زباله های بیمارستان بخش مهمی از میزان مواد زائد جامد شهری هر جامعه را تشکیل می دهد. این نوع مواد زاید دارای عوامل میکروبی بیماریزا و ترکیبات شیمیایی سمی و خطرناک بوده که سلامت بیماران، کارکنان و سایر مراجعه کنندگان به بیمارستان را در معرف خطر قرار می دهد. این پژوهش به منظور شناخت کمی و کیفی انواع زباله های تولیدی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل صورت گرفته است. مواد و روشها: این مطالعه بصورت توصیفی- مقطعی در ۳ بیمارستان شهید بهشتی، یحی نژاد و کودکان امیرکلا انجام گردید جهت شناخت میزان و نوع زباله تولیدی از بخش های مختلف درمانی در هر یک از مراکز مورد مطالعه، میزان سرانه، چگالی و درصد وزنی هر یک از اجزای موجود در زباله بصورت نمونه گیری تصادفی در یک هفته از هر فصل سال و در ۳ روز آن مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: بیشترین میزان زباله تولیدی در فصول تابستان و زمستان و در روز جمعه بوده که از بخش های درمانی اتاق عمل، جراحی، دیالیز، اورژانس، داخلی، عفونی و ارتوپدی تولید گردیده است. میانگین کل زباله تولیدی در بیمارستانهای مزبور ۳/۶۴+ ۷۷۸/۱۵ کیلوگرم و سرانه آن ۲/۰۱ کیلوگرم در روز به ازای هر تخت و نیز میانگین زباله عفونی ۱۶۷/۴۲ کیلوگرم و سرانه آن ۰/۶۷ کیلوگرم به ازای هرتخت بدست آمد. میانگین درصد وزنی اجزای زباله شامل پلاستیک، کاغذ، منسوجات، شیشه، فلز، پسماند غذایی و مواد زائد متفرقه به ترتیب ۲۵/۵۶%، ۱۶/۳۷%، ۱۵/۶۹%، ۲/۷۷%، ۱/۴۱%، ۲۲/۹۴% و ۱۵/۳۱% تعیین گردید. میانگین میزان چگالی زباله در مراکز مورد پژوهش نیز ۱۲/۸۸+ ۳۱۳/۱۸ کیلوگرم بر متر مکعب بوده است. نتیجه گیری: با توجه به تنوع و حجم زیاد زباله های بیمارستان به ویژه مواد زائد عفونی تولیدی از بیمارستانهای مورد مطالعه و نیز با عنایت به خطر زایی این گونه مواد زائد خطرناک، نظارت دقیق و مستمر بر نحوه مدیریت آنها جهت تأمین ، حفظ و افزایش سطح سلامت بیماران، کارکنان و سایر افراد جامعه ضروری خواهد بود.