سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد طایی – دانشجوی دکتری اکولوژی
عبدالعلی غفاری – هیئت علمی سازمان جهادکشاورزی
ایرج امیری – کارشناس ارشد منابع طبیعی
وهب میرباقری –

چکیده:

پهنه بندی آگرواکولوژیک روشی جامع و کارآمد برای برنامه ریزی استفاده از اراضی تعیین پتانسیل ها و محدودیت های منابع و برنامه ریزی های راهبردی درراستای کشاورزی پایدار است دراین پژوهش نواحی مناسب سرمایه گذاری برای اکوتوریسم با استفاده از روش پهنه بندی آگرواکولوژیک تعیین گردید به منظور پهنه بندی پارامترهای اقلیمی همبستگی بین متغیرهای اقلیمی و ارتفاع با استفاده از نرم افزار SAS تعیین شده و لایه های اقلیمی با استفاده از مدل رقومی ارتفاع درمحیط ArcGIS ایجاد شدند شاخصهای اقلیمی کشاورزی شامل درجه روز رشد GDDs ضریب خشکی تبخیر و تعریق پتانسیل طول دوره رشد طول دوره یخبندان آغاز و پایان دوره یخبندان محاسبه و پهنه بندی اقلیمی کشاورزی انجام شد دراین تحقیق اثرات متغیرهای اقیم و توپوگرافی برپهنه بندی با استفاده ازنرم افزار ArcGIS9x دریک مدل اقلیم مکان بررسی شد براساس پهنه بندی اقلیمی کشاورزی حوضه آبخیز بروجن به سه اقلیم نزدیک به هم تفکیک گردید ۶۴درصد از منطقه دارای اقلیم نیمه خشک با زمستان سردوتابستان بسیار گرم ۲۰/۴ درصد اقلیم نیمه خشک با زمستان سردوتابستان گرم می باشد.