سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

تقی سامی – مجتمع عالی پژوهشی و آموزشی آذربایجان
علیرضا قهرمانی –
وحید پورقاسم –

چکیده:

ترانسفورماتورهادرشبکه های توزیع ازاهمیت خاصی برخوردارند این تجهیزات حلقه آخرزنجیرتولید انتقال و توزیع انرژی برق درسطح شهرها و روستاها را تشکیل میدهد طول عمر باقیماندهترانسفورماتورهای قدرت وتوزیع ازدغدغه های اصلی اغلب دارندگان این تجهیزات است مخصوصا درمواقعی که ترانسفورماتور درشرایط اضافه بار پیوسته یا اضافه بارهای دوره ایی قرارمیگیرد تنش های الکتریکیحرارتی و مکانیکی و عوامل محیطی باعث کاهش عمر ترانسفورماتورها شده و عمر نامی ترانسفورماتور را کاهش میدهند تنش حرارتی مهمترین عامل درفرسودگی عایق ترانسفورماتور بوده که معمولا دراثر بارگذاری های سنگین رخ میدهد دراین مقاله ابتدا تنش حرارتی برروی عمر عایقی براساس استاندارد معتبر IEEE ارزیابی شده و سپس روش مذکور برروی سه نمونه از ترانسفورماتورهای شرکت توزیع نیروی برق تبریز اعمال شده و درنهایت نتایج بدست آمده ارایه میشود.