سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید میرزائی ابراهیم آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده
سعید کریمی نسب – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی
حمیدرضا محمدی – دانشجوی دکترای مکانیک سنگ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، شرکت معدنی و صن

چکیده:

در دیوار نهایی وحتی پلههای معادن، شکستگیها و درزههای زیادی وجود دارد که مقاومت برشی آنها در پایداری دیواره بسیار تاثیر گذارند. با توجه به اینکه نسبت بیشتحکیمی یکی از پارامترهایی است که بر مقاومت برشی درزههای سنگی تاثیر میگذارد، تعیین مقدار آن در مقاومت برشی درزهها و همچنین در پایداری دیواره حائز اهمیت است. از آنجاییکه افزایش نسبت بیشتحکیمی باعث افزایش مقاومت برشی درزهها و ضریب ایمنی میشود، اندازهگیری این نسبت میتوانددر محاسبات مربوط به طراحی شیب دیواره لحاظ شود و باعث صرفهی اقتصادی شود. در این تحقیق برای تعیین این نسبتدر معدن گلگهر شماره ۱، از روش تحکیم یکبعدی استفاده شد و برای این منظور نمونههایی از لایههای رسی قابل دسترس در دیوارههای مختلف گرفته شد. با توجه به اینکه این نمونهها تحت تنش اولیه بالایی بودند، تنشهایی وارد شده بر این نمونهها تا ۳۲ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع افزایش یافت تا بتواند نسبت بیشتحکیمی را نشان دهد. از این رو نمونه- هایی که از عمقهای پایینتر گرفته شد دارای پیشتحکیمی بیشتر و به تناسب آن آزمایش دارای خطای بیشتری بود. ولی بقیه آزمایشها نشان دهنده این بود که تنش اولیه وارد شده در معدن بیشتر از تنش ناشی از روباره است